BETT – Bett 2005 Seminar Programme

burde kanskje vore innom her: BETT – Bett 2005 Seminar Programme

Title Concept & Mind Mapping Software – Choosing the Right Software for the Individual Learner

Date Thursday 13 January 2005

Start Time 16:15

Subject Special Needs

Seminar Code C10

Speaker Mrs E A Draffan , Resource Manager TechDis

Speaker Abi James

Description This session will illustrate how certain mindmapping tools can be used to support students with various curriculum needs such as notetaking and planning. Comparisons will be made between the products and advice given regarding issues that may arise in relation to dyslexia and the use of this type of software.

Førebels litteraturliste til ikt3c/master

Bostad, F. & Sigmundsson, H. 2004, Læring : grunnbok i læring, teknologi og samfunn, Universitetsforl., Oslo.

Gardner, H. 1993, Multiple intelligences : the theory in practice, 1st edn, Basic Books, New York.

Jonassen, D.H. 2000, Computers as mindtools for schools : engaging critcal thinking, 2nd edn, Merrill, Upper Saddle River, N.J.

Novak, J.D. 1998, Learning, creating, and using knowledge : concept maps as facilitative tools in schools and corporations, L. Erlbaum Associates, Mahwah, N.J.

Torgersen, G. & Vavik, L. 2004, Forskningsmetode i IKT-pedagogikk : om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT : en studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring, Læringsforl., Stjørdal.

Vavik, L. 2004, «Introduksjon til forskningsmetoder omkring IKT og læring. Leksjon», Leksjon, Lars Vavik, Høgskulen Stord/Haugesund, pp. Leksjon.

Strukturert representasjon av resultater fra ustrukturerte prosesser. Erfaringer fra bruk av elektroniske hjelpemidler for å lage begrepskart og tankekart [Internett] NO: Adresse: http://www.apertura.ntnu.no/IKT-babel/sem6-7des2001/Tilset%202001-seminar-print.pdf Lest: 24.11.2004

Beats Biblionetz: Begriffe Concept Map [Internett] EN/DE: Adresse: http://beat.doebe.li/bibliothek/w00445.html Lest: 24.11.2004

Mindtools for Engaging Critical Thinking in Classrooms [Internett] EN: Adresse: http://www.coe.missouri.edu/~jonassen/courses/

mindtool/mindtools.html Lest 24.11.2004

Concept mapping as a mindtool for critical thinking [Internett] EN: Adresse: http://www.iste.org/jcte/PDFs/te17216dab.pdf Lest 24.11.2004

Teaching For Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.exploratorium.edu/IFI/resources

/workshops/teachingforunderstanding.html Lest: 24.11.2004

What Teaching for Understanding Looks Like [Internett] EN: Adresse: http://www.ascd.org/publications/

ed_lead/199402/unger.html Lest: 24.11.2004

Project Zero’s Teaching for Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.pz.harvard.edu/Research/TfU.htm Lest: 24.11.2004

«What Is Understanding?» [Internett] EN: Adresse: http://www.uwm.edu/~wash/perkins.htm Lest: 24.11.2004

ICT and learning: Dust or Magic? [Internett] EN: Adresse: http://zalo.itu.no/ITU/Filer/fil_Dust_or_magic_web_version.ppt Lest: 24.11.2004

Paper 3: Students» Conceptions of Learning [Internett] EN: Adresse: http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/IAUL+1+2+3.asp Lest: 24.11.2004

Burde fått tak i:

Entwhistle, A., & Entwhistle, N. (1992). Experiences of understanding in revising for degree examinations. Learning and Instruction, 2, 1-22.

Entwhistle, N., & Entwhistle, A. (1991). Contrasting forms of understanding for degree examinations: The student experience and its implications. Higher Education, 22, 205-277.

Viten.com: Hukommelse

Viten.com: Hukommelse: «Et annet trekk ved den menneskelige hukommelse (som forøvrig enn Ã¥ ikke er helt forstÃ¥tt) er at informasjon ser ut til Ã¥ bli lagret i nettverk av nevroner i hjernen. Hvert enkelt nevron har en begrenset prosesseringshastighet (langt langsommere enn dagens høyhastighetselektronikk), men ved Ã¥ ha et massivt parallelt nettverk, sÃ¥ blir prosesseringshastigheten formidabel. Disse prinsippene har vært prøvd etterlignet i datamaskiner gjennom forskning pÃ¥ kunstige nevrale nettverk. Det har vært vellykket for er rekke anvendelser innen estimering og gjenkjenning. Dette representerer en ny mÃ¥te Ã¥ regne pÃ¥, der det stilles fÃ¥ krav (i forhold til tradisjonelle teknikker) til kjennskap om egenskaper ved dataene et system skal jobbe med. En kan si at kunstige nevrale nettverk representerer en mer abstrakt lagringsform av data som trolig vil bli anvendt i enda større grad i framtida.»

Feil læringsmetodikk – adressa.no

I følgje Hermundur Sigmundsson ved NTNU les kvar femte elev for dårleg. Dette skuldast feil læringsmetodikk hevdar han vidare. Brodering skal visst ikkje hjelpa, men meir tilpassa undervising kan hjelpa.

I følgje nyare forsking skal ein heller ikkje kunne overføra dugleik frÃ¥ eit felt til eit anna (Eg saknar dokumentasjon her…).

Vidare hevdar Sigmundsson at læring og kjensla av meistring er spesifikk.

Eg har ein mistanke om kva læringssyn Sigmundsson har, og kan vel ikkje heilt seie meg einig i dette.

Det er vel mogleg Ã¥ bryta opp konteksten og laga prinsipp og reglar av det ein lærer, dÃ¥ kan eit prinsipp i matte kanskje brukast i gymtimen…

Sender epost og spør om referansar til «nyare forsking»…