Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Verktøy for planlegging: Lessonwriter

Mange lærarar brukar den blå boka som sitt hovudverktøy gjennom skuleåret. Sjølv praktiserer eg papirfritt kontor og bruker litt andre verktøy i planlegginga. Hovudverktøyet mitt er Mindmanager. I tillegg bruker eg OneNote ein del (meir om det seinare).

I tillegg finst det ein del andre praktiske verktøy som t.d. Lessonwriter, tenk å få eit slikt verktøy inkludert i LMS. I lessonwriter finn ein fram til ein god tekst ein vil bruka (og då er kanskje ikkje wikipedia det beste alternativet alltid…) og så koblar lessonwriter teksten saman med den nasjonale læreplanen (I dette tilfellet USA sin) og gjer ein del automagiske saker. Til slutt sit ein igjen med eit arbeidsark med ein lesetekst, øvingsord, spørsmål og meir. Kanskje noko du kan bruka i engelskundervising?

101 fantastiske og lærerike turar du kan ta (utan å forlata klasserommet)

Reising tek tid og kostar pengar, begge deler kan vera mangelvare i skulen. Heldigvis dukkar det opp fleire og fleire gode ressursar ein kan bruka i klasserommet og læringsarbeidet. I Noreg har me mellom anna Rockheim som er eit virtuelt rockemuseum, Uninett har skrive om Rockheim tidlegare. Slottet, rådhuset og postgirobygget finst og som tredimensjonale bygg i Google Earth.

OnlineUniversities.com er det samla 100 andre virtuelle turar. Du kan m.a. ta turen til Pompeii, det historiske Roma, Taj Mahal, Stonehenge, Vatikanet, Pisa, Smithsonian, Harvard, Mars, Disneyworld osb. Omfattande liste med gode ressursar er det i alle fall.

Sett turane i samanheng med tema ein har på skulen og «reis»…

Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Dei gode lærarane – kva gjer dei?

Nokre lærarar er skikkelig gode, dei får elevane til å yta sitt beste og til å læra seg utruleg mykje. Kva gjer dei for å få til dette? Korleis underviser dei? Kva skjer i klasserommet? Kva spørsmål stiller dei?

I artikkelen What Makes a Great Teacher? finn ein nokre konkrete tips:

Great teachers, … constantly reevaluate what they are doing.
Superstar teachers had four other tendencies in common:
– they avidly recruited students and their families into the process;
– they maintained focus, ensuring that everything they did contributed to student learning;
– they planned exhaustively and purposefully—for the next day or the year ahead—by working backward from the desired outcome; and
– they worked relentlessly, refusing to surrender to the combined menaces of poverty, bureaucracy, and budgetary shortfalls.

I tillegg kan ein finna desse tipsa:
Smart arbeid, ikkje hardt arbeid.
Finst det betre metodar? Kan me læra oss temaet på ein betre måte?

Eg gjer – me gjer – du gjer (demo, øving, praksis).
Gjennomgang av lærar, øving i plenum, øving aleine.

Rutinar og forventningar. Rutinane er øvd inn og ting skjer av seg sjølv. Dette gjeld t.d. oppstart av dag, oppstart av time, skifte av aktivitet, lesing osb. I tillegg: felles forventningar til kva som skal skje under aktivitetar eller situasjonar.

Gruppearbeid med konkrete arbeidsoppdrag og gruppeleiar.

Håndsignal, t.d eige håndsignal for å spør om å gå på do.

Aktivitetar og spel med fokus på tema/læring.

«Exit slip» – oppsummering? Problembasert læring/oppgåve for å oppsummera/avslutta timen.

for fleire tips, les artikkel (3 sider) og sjå video her: http://www.theatlantic.com/doc/201001/good-teaching

(via http://twitter.com/_x_t_)

Bokmerke denne veka (weekly)

  • IKT som lære- og hjelpemiddel er et revidert særtrykk av kapittelet i Leseveilederen*. Artikkelen tar sikte på å gi nyttig informasjon om noen viktige muligheter som IKT representerer forelever med lese- og skrivevansker.Målgruppen er foreldre som har barn med lese- og skrivevansker, men som for Leseveilederen, kan artikkelen med fordel også leses av lærere, PPT og personer som selv har dysleksi.

    tags: dysleksi, norsk, spesped

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.