Frontertips: Brøk og matematikk i prøvar

Ein kan bruka brøk og matematiske symbol i prøvar i fronter. Om det er smart er eg ikkje så sikker på, men det er i alle fall mogleg med litt kreativ bruk.

Finnmark_videregende_skoler-3

Framgangsmåte:
1. Opprett ein ny prøve
2. Opprett første spørsmål, i dette tilfellet bruker eg radioknappar som svaralternativ
3. Klikk i tekstfeltet under spørsmålet.
4. Klikk funksjonsknappen skriv inn t.d. spm, alt1, alt2 og plasser matematikken under desse:
Finnmark_videregende_skoler

5. No er alt eg treng generert, og eg skal flytta alt1 og alt2 til svaralternativa
6. Klikk HTML/Kjelde og lokaliser alt1. Kopier det du ser under alt1 frå og med
Finnmark_videregende_skoler-1

7. Lim inn koden på svaralternativ 1
8. Gjenta punkt 6-7 for alle svaralternativa
9. Klikk på Kjelde/HTML for å sjå vanleg tekst
10. Fjern svaralternativa frå redigeringsfeltet
Finnmark_videregende_skoler-2

Hugs å angi kva alternativ som er rett og kor mange poeng ein skal få om ein vel rett alternativ.

Elevane ser dette når dei tek prøven:

Finnmark_videregende_skoler-4

Ein anna måte er å bruka WolframAlpha for å generera bileta, det går kanskje endå raskare?
2_1_4_-_wolframalpha

Stortingsmelding 22. – regjeringen.no

Meld. St. 22 (2010 – 2011)

Motivasjon – Mestring – Muligheter

God bruk av IKT betyr ikke at alle elever skal være på nett hele tiden. Bruken av digitale verktøy skal være målrettet og styrt av læreren. Ofte vil det være naturlig at elevene slår ned skjermen og at en prosjektor eller interaktiv tavle benyttes i stedet for individuelle PCer. Regler for IKT-bruk som følges opp, kan hjelpe elevene til å konsentrere seg om oppgaven.

Sosiale medier kan utvide den pedagogiske praksisen i skolene, gi læreren flere verktøy og elevene flere muligheter i sin læring, og må forstås som supplement til, ikke en erstatning for, andre læringsressurser.

Skolen må henge med i den digitale utviklingen, men på egne premisser. Det finnes allerede gode sosiale medier som er utviklet for skolebruk, for eksempel Space2cre8

Det er allerede mange skoler som bruker ulike sosiale medier i opplæringen i dag, men bruken og pedagogikken virker ofte å være basert på enkeltlærere og tilfeldige initiativer. Vellykket bruk av nye verktøy fordrer endret praksis. Dette krever økning av digital kompetanse hos lærer, tilgang til utstyr, en kultur som understøtter ny praksis, og ikke minst en ledelse som understøtter og legitimerer endring.

Erfaringer fra nasjonale skoleutviklingsprosjekter viser at skoleledelsens engasjement, involvering og oppfølging er av grunnleggende betydning for å lykkes med endring av praksis i skolen. Skoleledelsen må sette dagsordenen, være endringsvillig og jobbe langsiktig og målrettet. Det er derfor nødvendig at skoleledelsen har god kjennskap til det læringspotensialet som ligger i bruken av digitale verktøy.

Har bare kikka på IKT-biten og finn mykje fornuftig. Veldig spent på korles den virtuelle skulen i matematikk blir. Blir den bygd med utgangspunkt i http://khanacademy.org kan det jo blir riktig bra.

Posted via email from ghveem

Yes, The Khan Academy IS the Future of Education (video) | Singularity Hub

Berre på engelsk, men likevel ei gullgruve av ein læringsressurs når det gjeld matematikk. Elevane treng ikkje vera så gamle før dei skjønner kva dei skal klikka på for å gå vidare til neste oppgåve heller. Dersom ein kjem til oppgåver ein ikkje får til kan ein velja å sjå videoar der ein får opplæring.

Tenk no om Udir og NDLA kunne fått til noko slikt saman!

Og tenk viss ein som lærar hadde slike verktøy for å laga læringsressursar eller læringsstiar på ein enkel måte.

Posted via email from ghveem

Gratis matteprogram – Hardware.no

Microsoft Mathematics er et program som gjør det mulig å løse matematiske oppgaver. Programmet er laget for studenter, og det kan blant annet brukes til å løse ligninger og tegne grafer i 2D og 3D.

Programmet virker som en håndholdt kalkulator, og har flere verktøy som kan brukes til å løse matematiske problemer («Equation Solver», «Formulas and Equations», «Triangle Solver»), og konvertere fra den ene måleenheten til den andre («Unit Converter»).

Last ned

Microsoft Mathematics 4.0 finner du på microsoft.com. Programmet krever Windows XP, Vista eller Windows 7.

Posted via email from ghveem

Kreativ og smart bruk av Google Sketchup

På Kirkenes vidaregåande finst det mange døme på god og smart bruk av IKT i læring. I dag har eg lyst til å presentera eit døme.Læraren bruker Google Sketchup til ganske mykje, mellom anna matematikk, byggteknikk og til trafikkopplæring. Eg har fått lov til å dela litt av dette.
I Sketchup kan ein bruka lag for å jobba med ulike element. På venstresida i bileta ser du laga som er i bruk i dette dømet. Rundt om i dokumentet/vegnettet kan ein skru på ulike element når ein treng dei. Lyskrysset som blir vist under kan innehalda ein politimann eller fleire. I tillegg kan ein enkelt bytta ut trafikklysa med vikepliktskilt. Bilen kan flyttast på, ein kan bytta perspektiv for å få overblikk. I tillegg kan ein enkelt forflytta seg frå den eine vegen til den andre.
Opplegget byggjer på metodikk frå trafikalt grunnkurs og det finst mange måtar å jobba med dette på. Praktisk og lærerikt er det i alle fall.
Heile dokumentet vert vist på smartboard saman med elevane, slik at dei kan navigera seg rundt, svara på spørsmål frå eit gitt perspektiv osb.
Kreativt og smart døme på IKT i læring.Innspel og kommentarar er velkomne i kommentarfeltet eller på andre vis.

Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen
Foto: Hallgeir Larsen

Prezi – delingsarena for pedagogar.

Prezi har tidlegare lansert utdanningsversjon av systemet sitt. Har du ikkje oppdatert versjonen din enda bør du gjere det her.
I tillegg lanserer dei no ein delingsarena der lærarar kan dela presentasjonane sine. Dei fleste er sjølvsagt på engelsk og er systematisert etter den amerikanske læreplanen. Men om ein ikkje kan bruka det direkte, kan ein jo bruka det som inspirasjon. Og så får norske lærarar dela presentasjonane sine.

practicing

Matematikklærar 2.0?

mathMaria Droujkova (2009), developer of Natural Math, stated, «The main trend is the lag of mathematics behind other subjects in class-centered Web 2.0 communities for children, and an even larger lag in informal, recreational communities. Children’s mathematics remains very much confined to classes, homework, and standardized tests, or activities that closely imitate them. Most class-centered mathematical communities are not sustainable, in that they dissolve after the class ends, even if the artifacts stay available online. Many existing sustainable math-oriented communities are intellectually elitist and demographically exclusive» (pp. 1-2).

Dersom du underviser i matematikk kan du kanskje finna ein heil del døme og tips du kan bruka i artikkelen
Web 2.0 in Instruction: Adding Spice to Math Education.  Det ligg lenker til fleire program, wikiar, nettsamfunn for matematikarar og anna.Og wolframalpha.com reknar eg med at er velkjent.

Verdt ein kikk!

Mindtools: Georgios Smedja i Fysik och Matematik

Via det svenske skuleverket sine nettsider for IKT i læring kom eg over

Georgios Smedja i Fysik och Matematik. Her samlar læraren Georgios gode ressursar han sjølv brukar i læringsarbeid. Han bruker m.a. simulering for at elevane skal læra og forstå komplekse prosessar. Han meiner og at det er viktig å gjera matematikk meir lab-orientert og konkret for å auka interessa og sjå at matematikk kan brukast praktisk. Geogebra vert nemnt som eit program ein kan konkretisera matematikk i. Eit anna viktig poeng er at simuleringar ikkje kan vera det einaste ein ein gjer for å forstå noko, læraren må hjelpa til med å tolka, forklara, stilla spørsmål osb.

Det Georgios fortel stemmer godt overeins med det David H. Jonassen  skriv om mindtools. Her er det snakk om målretta og fagspesifikk bruk av IKT, j.f. Skolefagundersøkelsen 2008, og ikkje minst læring med IKT.

Underviser du i matematikk eller fysikk er det lurt å ta turen innom Georgios smie, men husk å gjera noko meir enn å simulera…

#nkul IKT i matematikk: Geogebra

1:10:49 PM: #nkul Geogebra er fri og open programvare. Kan brukast gratis heime og på skulen.

1:11:04 PM: #Nkul Har eigen wiki for deling av opplegg: http://bit.ly/sByns

1:13:33 PM: #nkul kan brukast som teikneverktøy, gjerne komb. med rutenett. Konstruksjonsverktøy. Tips: du kan skjula hjelpelinjer. Dynamisk: Eksperim.

1:15:12 PM: #nkul Geogebra kan visa visualisering av deling av brøk. Tips: perspektivtegning, ferdig opplegg: http://is.gd/zMw7

1:17:53 PM: #nkul Tips: du kan ordna verktøyknappane slik du vil. Skjula enkelte verktøy. Dynamikk er viktig for utforsking og å visa samanhengar

1:24:02 PM: #nkul glider er ein smart funksjon ved grafar. Skriv inn funksjon og manipuler med glider for å forandra graf. Utforskring. Rekneark

1:26:30 PM: #nkul Tips til opplegg: «Potetforbruket i Norge». Tal sans. henta frå SSB. Plotting -> regresjon (reglin)-> likning m.m.

1:28:30 PM: #nkul Tips: Pythagoras av Bjørn Smedstad. Dynamisk arbeidsark. http://is.gd/zMIK og http://is.gd/zMIW

1:33:32 PM: #nkul Norsk Geogebra institutt held til her: http://www.geogebra.no/