The Molecular Workbench Software

The following images show some selected activities produced using MW. Move the mouse over an image to see a short description about the corresponding MW activity, and click the image to launch it. When learning with an MW activity, students can create reports and submit them to their teachers for grading.

Eit lite utval

Molecular Workbench er eit javabasert verktøy med simuleringar knytt til naturfag, fysikk, biologi og kjemi. Her ligg det fleire simuleringar klare. I tillegg er ein del av dei omsett til norsk.

Språkinnstilling:
Options – Preferences – Set language – Norwegian.

Molecular Workbench er fritt tilgjengelig under Creative Commons-lisens

Følg med diskusjonen og oversikta over kva som er omsett på del og bruk:
http://delogbruk.ning.com/group/naturfag/forum/topics/molecular-workbench-i-n…

Posted via email from ghveem

Klimamysteriet – IKT i læring

Rainbows have nothing to hideSkolefagundersøkinga og andre undersøkingar viser at bruk av fagspesifikke program kan føra til auka læring. I tillegg kan det vere gevinstar å henta frå simuleringar og problembasert læring. Klimamysteriet er eit læringsundervers der elevar skal hjelpa rollefiguren Axel med å redda klimaet i verda. Her må ein bruk filmar, spel, informasjonskompetanse og web 2.0 for å løysa oppdraget. Underviser du i naturfag eller engelsk er det fleire kompetansemål som kan passa. Men hugs at spelet ikkje nødvendigvis fører til god læring så lenge det berre vert brukt som eit spel. Det bør brukast i ein større samanheng. Ein kan t.d. gi elevane eigne spørsmål dei berre klarar å svara på gjennom å ta del i spelet.

Meir kan lesast her:

HSH

Introduksjonsvideo

Spelet finn du på: http://www.congin.com/climatemystery/

Klarar dine elevar å løysa klimamysteriet?

Google Sketchup – endå meir levande?

Kom over denne videoen der ein viser at ein enkelt kan henta ut modellane ein lagar i sketchup og visa/manipullera med hendene med eit tillegg til Sketchup. Rimeleg tøft, og sjølvsagt kan dette brukast i læring…

Eg bruker ofte Sketchup i undervising og læring. Gjerne knytt til matematikk. Ein kan gi instruksar og spørsmål undervegs som til dømes:
1. Konstruer en garasje med grunnflate lik 42m2

2. Sett opp reisverk, bruk mal fra Google Warehouse (med bilde av malen, må manipulerast for å passa)

3. Sett inn dør, Google Warehouse

4. Sett inn garasjeport, Google Warehouse

5. Sett inn vegger, Google Warehouse

6. Regn ut volum av garasjen
6m * 7m * 3,4m = 142,8 m3

7. Regn ut hvor mange meter 2 tom 4 du trenger til reisverket
16 * 3 m = 48 m
+ 19 * 3 m = 57m
+ 19 * 3 m = 57 m
+ 17 * 7 m = 119 m
Totalt = 281 meter

8. Regn ut utvendig overflate på vegger
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
Totalt: 20,3+20,3+17,4+17,4=75,4m2

Og slik kan ein jo fortsetja med utviding, målestokk, vinklar, form, setja saman fleire modellar til ein by osb…

Sketchup 3D

Oppdatert:

Einar Berg tipsar om denne saken, du må klikka på  See the AR version of Materials Card Game movie for å sjå videoen.

Kom på at eg hadde sett denne videoen der ein kan styra nokre andre element. Ein kan lasta ned demo her.

Norske skolejenter får Microsofts surfebord

PC-bordet Microsoft Surface skal lokke jenter til IT og realfag, og Norge får det først av alle. (digi.no)

Dette kan vere eit godt tiltak for å få fleire jenter til IKT og realfag. Eg er jo spent på resultata av dette.

Jentene er plukket ut av lærerne for bli med å beskrive hvordan teknologi kan brukes i undervisningen. De 14 niendeklassejentene får innføring i spillkonsollet XBox, nettjenesten Windows Live og multimediabordet Surface. (digi.no)

Førebels er Microft Surface for kostbart til skular, men etter kvart vert det nok færre smartboars og meir av denne teknologien.

Ny artikkel:  Digi.no: Ser muligheter med surfebordet

Oppsummering frå OilSim 2008

Dei to siste dagane har eg vore på Kirkenes videregående for å leia simuleringa OilSim. Saksa frå notisen eg skreiv der:

God innsats i Oilsim 2008
21. oktober 2008
Den 20. og 21. oktober har tolv elevar frå Kirkenes vidaregåande delteke i OilSim 2008. Dette er ei simulering med fokus på olje- og gassutvinning utvikla av Simprentis. To av laga leda store deler av simuleringa, men vart slått på målstreken.

Elevane fekk 200 millionar dollar til disposisjon og måtte leita seg fram til olje- og gassførekomstar ved hjelp av seismikk og andre undersøkingar. Vidare måtte ein by på lisensar for å få tildelt ei blokk, nokon var meir dyktige i å velja blokker enn andre. Medan andre uheldigvis fekk tildelt tilfeldige område av administratorane. Det vart mange uvante kart og skjema å undersøkja, men laget Oilhunter-Z fekk til slutt 7211% avkastning på deira investeringar. Det holdt til ein sjuande plass blandt alle laga i Nordland og Finnmark og ein god fjerdeplass i Finnmark. Deltakarane på laget Oilhunter-Z var Siri Amundsen, Daniel Paulsen Bye, Andre Jørgensen og Emil Ruud. Elevane jobba intenstivt i to dagar, kun avbrote av to lunsjpausar.
I oppsummeringa vart følgjande sitat snappa opp:
«Det hær må vi spille til neste år og!»
«E det nån fler sånne spill?»
«Artig når en får til og finn olje!».
Meir informasjon om simuleringa finn du på oilsim.no.

Innsatsen og engasjementet har vore stort nesten heile tida. På grunn av menneskelege feil hos leverandøren vart enkelte tildelt område dei ikkje ville ha og stod eigenteleg på bar bakke utan olje, frykteleg synd.
Det var nervepirrande, me hadde lenge to lag blandt topp ti og fram til siste runde leda det eine laget vår. Diverre rauk sigeren i siste runde.

Fagleg utbytte var det innan økonomi, engelsk, naturfag og geografi, men det kan nok svara seg å ha simuleringa tettare knytt til undervising.