Oppfølgjar, draumeskjerm

Vart imponert over førre video eg såg av «skjermen» Jeff Han leika seg på og har no funne oppfølgjaren. Tenk å ha noko slikt tilgjengeleg i klasserommet! Legg merke til at det tidvis er to personar som arbeider samstundes. Definitivt på ynskjelista..

Dette vart post nr. 151, eg kikka gjennom arkivet frå starten (hausten 2004) og kan vel seie at det var vore ei lita fokusendring frå hugselappar til meg sjølv til det du ser no. Trur eg har nokre faste lesarar her i alle fall. Målet er vel ikkje å få mest moglege lesarar, men kanskje nokre få. Og så reflekterar ein jo når ein skriv…

Touch-screen fekk vel nettopp ein ny dimensjon…

Ein kan ikkje anna enn å sjå og verte misunneleg. Tenk å få jobba med noko slikt!
Berre sjå sekvensen med biletebehandling og spesielt når Jeff Han leikar med Nasa Worldwind (satelittfoto med lag.)
Dette må då absolutt vera noko for skuleverket. Kanskje ein del enklare enn smartboarden eg har i klasserommet?

Klikkar du på lenka ser du fleire klipp nede til høgre: http://video.google.com/videoplay?docid=884017118027634444&q=multi-touch

Referansar i Opera (Userjs)

Har no laga ein liten sak som gjer det enklare å referera…
Scriptet referanse formatert ut frå Harvard-mal.
Eit lite javascript må lagrast i di userjs-mappe: Last ned.

Deretter må du leggje til eit bokmerke i nettlesaren, du kan dra lenka Referanse til ei verktøylinje eller ein annan stad..

Når du no klikkar på Referanse vil følgjande visast for http://guttorm.hveem.no/blogg/:

Guttorm Hveem – Mastergrad IKT i læring – Grafiske organisatorar i læringsprosessar. [Internett] NO: Adresse: http://guttorm.hveem.no/blogg/ Lest:6 Juni 2005

Altså: document.title [Internett] NO: Adresse:document.location Lest: dd.MM.YYYY)

Sjå og innom http://userjs.org for meir avanserte og nyttige script til opera…

Digi.no presenterer freemind som dagens nettjuvel

Digi presenterer i dag (310505) Freemind som eit gratis alternativ til Mindmanager.

Når du skal planlegge og organisere informasjon, er programmer som Mindmanager mye bedre enn Word, men dessverre koster Mindmanager fra Mindjet penger. Freemind hjelper deg derimot helt gratis, selv om alle mulighetene ikke er der. Du organiserer stikkord og tekst i en tre-struktur som du kan brette sammen. Du kan også legge på fargekoder og lage lenker til HTML. Programmet er skrevet i Java og
finnes derfor i versjoner for Windows, Linux og Mac OS X.

Freemind er absolutt verdt å kikka på. Kva verktøy ein bør velje er avhengig av kva ein skal nytta det til. Det er viktig å skilje mellom ulike typar bruksføremål, nokre av verktøya (t.d. cmap) er utvikla med tanke på å utvikla omgrepskart (google -> concept maps, ihmc, «joseph d. novak»), medan andre passar til tankekart etter buzan sin metodikk (google -> «visual thinking», buzan, ringom-instituttet.)

Eg har hovudsakleg erfaring frå freemind (gratis), cmap(gratis) og
mindmanager. ein god del av dei verktøya som vert presentert liknar mykje
på kvarandre.

Freemind er heilt topp for nokre, medan andre gjerne har andre krav..

Nedafor kjem nokre moment frå masteroppgåva mi som nærmar seg slutten.

litt av introduksjonen til masteroppgåva:
Det finst ein del forsking innanfor grafiske organisatorar (IARE, 2003,
IHMC, 2003) som viser læringsresultat på forskjellige alderssteg, i ulike
faglege samanhengar og ved hjelp av forskjellige typar verktøy. Ein
metaanalyse (IARE, 2003) summerer opp 29 ulike rapportar som omhandlar
brukssida av desse verktøya. Denne rapporten er oppdragsforsking frå ein
programvareutviklar. Konklusjonane viser i hovudsak at bruk av grafiske
organisatorar ofte gjer at eleven presterer betre i dei fleste
samanhengar. (The Institute for the Advancement of Research in
Education (IARE) 2003)

På ei anna side finst det og forskingsrapportar som retter kritikk mot
nokre av desse verktøya eller metodikkane. I denne samanhengen gir
Farrand, Hussain og Hennesy (2002) ein meir nyansert og kritisk konklusjon
om bruk av tankekart i læring. I nokre tilfelle går kritikken mot mangel
på fleksibilitet i verktøyet. I andre tilfeller går kritikken på
bruksformer som gjer at brukaren fragmenterar stoffet utan at ein får ei
lineær forståing. Om desse motsetnadane er basert på ulike funksjonar ved
verktøya veit me mindre om…

Val og kvalitet i framstillinga
Kvaliteten på framstillinga eller representasjonen kan variere i dei ulike
programma. Ei meiningsfull representering eller framstilling krev eit
verktøy som støttar dei krava brukaren har. I ein del program kan ein
setje inn bilete og andre illustrasjonar (t.d. ikon, animasjonar), i andre
program kan ein kanskje endra forma til nodar og relasjonar, eller ein kan
endra fargar og storleik.
«A well-conceived software package that is used to create representations
that are not particularly rich, or that do not fit the intended purpose of
the user, man not be very useful.» (IHMC, 2003:67)

Ein del av verktøya har mange måtar å framstilla innhaldet. Nokre program
kan kommunisera med andre program og eksportera framstillinga til andre
format og former.
«a powerful tool that is difficult to use or only supports a limited
range of not particularly rich representations in not ideal either.»
(IHMC, 2003:67)

IHMC (2003) poengterar at det er viktig å nytta eit verktøy som gir
brukaren rom for å framstilla det ein vil på ein meiningsfull måte. Dersom
verktøyet ikkje passar brukaren , eller ikkje kan modifiserast bør ein
ikkje bruke det. Ein avansert og omfattande verktøy kan verte for mykje
for brukaren. Han eller ho klarar ikkje å «knekka koden» og sjå prinsippa
i verktøyet. Det å finna og nytta rett verktøy til bruksområdet og
føremålet er viktig for at bruken skal vere meiningsfull og nyttig. (IHMC,
2003)

Jonassen (2000) hevdar at slike kart ikkje er eit ekte kart av innhaldet i
hjernen, men «representations of what we think is in the mind.» Vidare
hevdar han at kartet er dynamisk og er avhengig av kontekst, erfaringar og
bakgrunnen til den som utformar det. Dei grafiske organisatorane
framstiller karta i to dimensjonar, Jonassen poengterer at innhaldet i
hjernen sannsynlegvis eksisterar i fleire dimensjonar, og at det kan vere
vanskeleg å vise dette i to dimensjonar.

Overgangen frå interesse for korleis verktøyet verkar til brukaren ser
korleis han eller ho kan nytta det i faget er eit viktig element…

Til dømes skil Riding (2000) mellom holistiske/analytiske og
verbale/visuelle dimensjonar og meiner at dette forklarar forskjellar i
utbyte mellom dei som nyttar slike verktøy. Riding hevdar og at det ikkje
finst eit verktøy som dekker alle behov.

Eit slikt partnarskap kan gi ein effekt med teknologien, Salomon og
Perkins (2005) hevdar at «Concept mapping software allows constructing
complex webs of relationships that would be difficult to envision mentally
of represent through conventional sentences and paragraphs.»

diverse leksjonar i mindmanager finst på http://guttorm.hveem.no/mm-kurs/

Operabrukar? Prøv dette!

I opera har du mogleiken til å laga dine eigne søkesnøggvegar. Dersom eg ynskjer å finna ut kven som nett ringte meg så skriv eg «tlf» og telefonnummer i adresselinja i opera, dette fører meg til gule sider og informasjon om kven som er registrert på det aktuelle nummeret. Etter litt eksperimentering har eg no sett saman nokre innstillingar som gjer at eg raskt og greitt kan søka etter telefonnummer hos eniro og gulesider, etter bøker i bibsys-ask, i bibsys for HSH, eit leksikon og ikkje minst etter ord i ei ordbok.

Kikk på denne txt-fila og kopier innhaldet til x:\programfiler\opera\profile\search.ini, du kan sjølvsagt redigera og leggje til dei du sjølv vil, hugs berre at %s i lenka du skriv inn er søkeordet.

digi.no – Kommune vender Microsoft ryggen

digi.no – Kommune vender Microsoft ryggen: «Oslo (03.03.2005) – Kvinnherad blir blant de første kommunene i Norge og Skandinavia til å kutte Microsoft Office.»

Sannsynlegvis ikkje den første, meiner å hugsa at openoffice er standard i skulane i Stord kommune.

Dersom målet er å spara pengar kan det vere lurt å start med skulelinux i same slengen. Elevane vil nok takla overgangen.

Ei relevant oppgåve i denne samanhengen: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
i skulekvardagen

No kjenner eg til den aktuelle kommunen og veit litt om kva maskinar som er i bruk. Oppgradering av office er sannsynlegvis uaktuelt så lenge maskinparken forsatt inneheld ein del eldre maskinar. Maskinar som fortsatt køyrer windows 95 og 98 er vel ikkje berekna for bruka med ms office 2003 eller andre nyare. Og det er vel heller ikkje aktuelt å kjøpa ms office 97 på nytt.

I følgje kjeldene mine tek det opp mot to minutt for å få opp søkeresultat frå google, og då er det verken google eller linja som er flaskehals…

Dersom kommunen skal oppgradera ms office til noko nyare må dei samstundes oppgradera maskinparken, og det er vel der problematikken eigentleg ligg.
Dersom dei kan gå over til å bruka openoffice og fortsatt bruka dei maskinane dei har i staden for både å oppgradera maskinar og programvare har dei kanskje spart nokre kroner frå ein pressa kommuneøkonomi.

10 GB gratis lagringsplass – Dagbladet.no

10 GB gratis lagringsplass – Dagbladet.no: «(Dagbladet.no): Folkene bak Google skapte store overskrifter da de begynte Ã¥ rulle ut en prøveversjon av Gmail – eposttjenesten med 1 gigabyte lagringsplass. NÃ¥ kommer en annen nettjeneste med hele 10 gigabyte gratis lagringsplass.»

Bruker sjølv gmaildrive som gir meg 1 gb lagringsplass pÃ¥ gmail-kontoen min, ein kan jo sjølvsagt ha fleire kontoar… Eit minus er at ein sannsynlegvis mÃ¥ oppdatera programmet som gjer dette mogleg ein gong i mÃ¥naden, sidan gmail endrar sine rutinar med jamne mellomrom..

Leste tidlegare om tenesta dagbladet no har testa og fann raskt ut at det ikkje var noko å satsa på:

«Det er selskapet Streamload.com som nÃ¥ lokker med hele 10.000 megabyte gratis lagringsplass. Du kan lagre hva du vil, enten det er MP3-filer, filmer eller bilder, sÃ¥ lenge det du lagrer er lovlig.»

..

«Gratisversjonen har nemlig en del begrensninger og snubletrÃ¥der. Du fÃ¥r opp til 10 gigabyte gratis lagringsplass. Men:

• Du får laste ned maksimalt 100 MB, eller 100 filer i løpet av en måned.

• Du får laste ned maksimalt 1,2 GB i løpet av et år.

• Du fÃ¥r ikke laste ned enkeltfiler større enn 10 MB.»«Pass pÃ¥ at du ikke laster opp mer enn du har rÃ¥d eller tÃ¥lmodighet til Ã¥ laste ned igjen. Laster du opp 10 GB og vil laste ned disse igjen med 100 gratismegabyte i mÃ¥neden, vil dette med dagens ordning ta 8,3 Ã¥r…»

Fin mÃ¥te Ã¥ fÃ¥ folk til Ã¥ betala for varene vil no eg pÃ¥stÃ¥…

Førebels litteraturliste til ikt3c/master

Bostad, F. & Sigmundsson, H. 2004, Læring : grunnbok i læring, teknologi og samfunn, Universitetsforl., Oslo.

Gardner, H. 1993, Multiple intelligences : the theory in practice, 1st edn, Basic Books, New York.

Jonassen, D.H. 2000, Computers as mindtools for schools : engaging critcal thinking, 2nd edn, Merrill, Upper Saddle River, N.J.

Novak, J.D. 1998, Learning, creating, and using knowledge : concept maps as facilitative tools in schools and corporations, L. Erlbaum Associates, Mahwah, N.J.

Torgersen, G. & Vavik, L. 2004, Forskningsmetode i IKT-pedagogikk : om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT : en studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring, Læringsforl., Stjørdal.

Vavik, L. 2004, «Introduksjon til forskningsmetoder omkring IKT og læring. Leksjon», Leksjon, Lars Vavik, Høgskulen Stord/Haugesund, pp. Leksjon.

Strukturert representasjon av resultater fra ustrukturerte prosesser. Erfaringer fra bruk av elektroniske hjelpemidler for å lage begrepskart og tankekart [Internett] NO: Adresse: http://www.apertura.ntnu.no/IKT-babel/sem6-7des2001/Tilset%202001-seminar-print.pdf Lest: 24.11.2004

Beats Biblionetz: Begriffe Concept Map [Internett] EN/DE: Adresse: http://beat.doebe.li/bibliothek/w00445.html Lest: 24.11.2004

Mindtools for Engaging Critical Thinking in Classrooms [Internett] EN: Adresse: http://www.coe.missouri.edu/~jonassen/courses/

mindtool/mindtools.html Lest 24.11.2004

Concept mapping as a mindtool for critical thinking [Internett] EN: Adresse: http://www.iste.org/jcte/PDFs/te17216dab.pdf Lest 24.11.2004

Teaching For Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.exploratorium.edu/IFI/resources

/workshops/teachingforunderstanding.html Lest: 24.11.2004

What Teaching for Understanding Looks Like [Internett] EN: Adresse: http://www.ascd.org/publications/

ed_lead/199402/unger.html Lest: 24.11.2004

Project Zero’s Teaching for Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.pz.harvard.edu/Research/TfU.htm Lest: 24.11.2004

«What Is Understanding?» [Internett] EN: Adresse: http://www.uwm.edu/~wash/perkins.htm Lest: 24.11.2004

ICT and learning: Dust or Magic? [Internett] EN: Adresse: http://zalo.itu.no/ITU/Filer/fil_Dust_or_magic_web_version.ppt Lest: 24.11.2004

Paper 3: Students» Conceptions of Learning [Internett] EN: Adresse: http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/IAUL+1+2+3.asp Lest: 24.11.2004

Burde fått tak i:

Entwhistle, A., & Entwhistle, N. (1992). Experiences of understanding in revising for degree examinations. Learning and Instruction, 2, 1-22.

Entwhistle, N., & Entwhistle, A. (1991). Contrasting forms of understanding for degree examinations: The student experience and its implications. Higher Education, 22, 205-277.