Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Oppdatert 2: Skolen i digital utvikling, Lillestrøm 13.-14.11

Har nett returnert frå skuleleiarkonferansen arrangert av NTNU på Lillestrøm.
Kort oppsummert vart det ein del fagleg påfyll og idear. Det var nokre verkeleg gode føredrag:

  • «… et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie…» -Ledelse i den digitale skolen. med opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld, Hordaland fylkeskommune. Mange gode tankar og perspektiv. Stikkord: engasjement, glede, delingskultur. (Godt referat hos June)
  • Hvordan kan bruk av digitale læringsplattformer gi bedre læring til elevene? med Prosjektleder Egil Hartberg, Høgskolen i Lillehammer. Praktisk og konkret retta mot det ein kan få til. «Best practice». Framhever kontekstar der ein har ein meirverdi, t.d. prosessorientert skriving, samansette tekstar og digitale mapper.
  • «The future is not what it used to be» og oppfølgingssesjonen med Mike Butler, Djanogly City Academy, Nottingham.
    Verkeleg interessant. Haldningar, motivasjon, delingskultur, engasjement. Lærar som fagleg autoritet. Learning by failing. Fokus på infrastruktur. Læring skjer der folk møtest (men ikkje nødvendigvis på skulen). Strategiske partnerskap med forskningsmiljø og hardware/software-miljø. Formell vs. uformell læring. «The guy at the top thinks this is important.» Elevar og lærarar som ekspertar og hjelparar. Ansvar for deling. Personal: Ansvar for å sjølv læra seg det ein må kunna (basiskunnskap). Fast avsatt rom og tid for vidareutvikling av kompetanse. Læring skjer gjerne med støtte i dingsar, ikkje nødvendigvis eigen pc. Såg endeleg mange elevar som brukte mindmanager, sjeldent syn!! Dei brukte Microsoft Learning Gateway for å sy saman/samla ressursar og relevant stoff. Utstrakt bruk av tablet. Det merka Jan frå Snorre data på etterspørselen etterpå…

Det var prata om innføring av nasjonale testar i digital kompetanse. Dette meiner eg ikkje heng saman med læreplanen. Verken IKT eller digital kompetanse er eit eige fagområde, det skal vere ein grunnleggjande ferdighet I FAGA. Skal ein trekkje ut digital kompetanse som eige område for testing bør ein sjølvsagt trekkje ut skriftforming, teikning, tale, osb.
Eg veit at Jostein Tvedte sa noko om dette på innlegget «IKT som egen satsing, eller integrert i fagene?». Håpar nokon av tilhøyrarane (ca 150 stk) kan skriva nokre ord om dette.

Summa summarum så sit eg igjen med nokre stikkord eg ynskjer å ta med vidare:
1. Læraren er avgjerande for læringa, sjølv når med blandar inn IKT.
2. Ein oppnår meir med ein delingskultur der det er lov å vere kreativ og ta enkelte feilsteg. (Kunnskap er jo feil ein har lært noko av…)
3. Klare strategiar og forventningar gjennom heile organisasjonen er viktig. (Gjer som du alltid har gjort -> få det du alltid har fått.).
4. Dei gode døma må delast. Kvar, kven og kva tid får ein meirverdi med bruk av IKT? Tradisjonelt sett trur eg ikkje at lærarar er flinke til å dela sine undervisningsopplegg og metodar. Ikkje at LMS (fronter/its) støtter deling heller… På Djanogly blir elevane sitt arbeid (videoar, bilete, nettsider +++) vist fram på informasjonsskjermar rundt om på bygget…

Fekk elles teke ein lang prat med min tidlegare mentor og no leiar for masterutdanninga IKT i læring, Jostein Tvedte og ikkje minst helsa på Tom Erik.

Disclaimer: Dette referatet er skrive etter ei lang og ristande flyreise langs kysten i Nord-Noreg (Tromsø-Hammerfest-Honningsvåg-Mehamn-Vadsø-Kirkenes) og utan det store tankekartet med alle notata. Utfyllande referat, notat i tankekart eller liknande kan brått dukka opp her.

Presentasjonane frå konferansen skal visstnok leggjast ut.

Oppdatert 2:
Andre referat kan du finna hos:
Ingunn
June (1, 2)
Øystein (1, 2, 3)
Kjetil
Ole
Bjørn Olav

Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Data gjør flink

Data gjør flink: » Skoler som arbeider systematisk med organisatoriske rammer, fleksible metoder og fokus på læring, lykkes best med pedagogisk bruk av IT, sier forskningsleder Ola Erstad ved Universitetet i Oslo til VG.»

Kva skal ein gjere? Bruke IKT i faga.

Korleis skal ein gjere det? Bruke IKT som ein transparent verkty for å støtta eleven si kunnskapsbygging.

Kvifor skal ein gjere det? Den femte basiskunnskap? Nja, IKT kan vere eit bra verkty for nokon i nokon samanhengar.«Systematisk bruk

Hovedpoenget med skolenes arbeid har vært å gå bort fra at IT er et eget fag, og over til at de bruker IT-verktøyet helhetlig og systematisk i de fleste fag.»

Flott! IKT bør brukast i faga som eit verkty for å støtta undervising og/eller eleven, ein treng ikkje å vera så opptatt av korleis ting verkar, så lenge dei verkar og kan gjera noko for deg.«De skolene som har lykkes, har flyttet PC’ene fra datarommet til klasserommene. De har et tilstrekkelig antall PC’er, uten at det er nødvendig med én bærbar PC pr. elev. Og de har forankret satsingen på helhetlig digital læring hos rektor.»

Rektor og lærarar bør vere medvitne på kva tid og kvifor ein bør nytta IKT, å ha eige datarom er kanskje ikkje lurt, det gjer det kanskje vanskelegare å koma til og då vert kanskje IKT-bruken «isolert» frå faget eller arbeidsoppgåva.«For å få optimal nytte av den digitale læringen er det også nødvendig at elevene har tilgang til datamaskin og e-post hjemme. – Bare på den måten kan elevene gjøre hjemmearbeid som en del av den digitalbaserte læringen. Og bare på den måten kan foreldre få innblikk i hva eleven gjør, sier Ola Erstad.»

Det verkar her som om Ola Erstad snakkar om eit eller anna LMS (Fronter/IT’s Learning/PedIT)…

BETT 2005 12th -15th January. Olympia, London.

Take Hold of the Future

The future of education will be unveiled at BETT 2005

– make sure you’re there to see it!

Over 550 leading educational ICT suppliers covering all curriculum areas and all

levels of education

Over 100 seminars and workshops from industry experts focusing on current issues

in ICT

Be there to see Teachers» TV – the first television channel for people who work

in schools, launching early 2005

Visit NESTA Futurelab Innovations at BETT, sponsored by Intel, for a glimpse of

what the future of educational ICT may hold. Live demonstrations throughout the

day!

Dedicated areas for Special Needs, Software, Publishing, Library Resources, Film

Production and Engineering

Find out how to embed ICT into YOUR subject area!

—–

Har nett returnert frå Bett, sit med inntrykk av at ting fungerar litt annleis i

England. PÃ¥ møte med Kings College 

fortalde Dr. Chris Abbott om standardar i skulesystemet. Ein har spesifikke krav

og metodar frå departementet ein må følgje, saman med inspeksjonar gjer dette at

kreativitet og eigne krumspring er vanskeleg å få til. Kreativitet er ikkje

særleg verdsett, i og med at det er vanskeleg å talsetje dette (Ikkje alt som

tel kan teljast!).

Hovudkategoriar for utstillarar:

– innhaldsleverandørar, t.d.

Knowledgebox
, Espresso Education og

ei rekkje andre. Desse leverer ferdige pakkar med innhald spesifikt utvikla

etter standardar og mål frå departementet. ("I veke 3, kl 0840 skal du seie

dette:" og "elevane skal gjere dette:").

– whiteboards (der nokre berre verka med utvald programvare!)

Рsystem for ̴ kontrollera:

    – elevane: tidsbruk, sensur, innleveringar osb.

    – brannveggar og sensur av Internett

    – teknisk utstyr: lyd, lys, gardiner osb.

    – LMS

– merkelege (eller tilpassa om du vil) tastatur, med fargar, dyr, lys, anna

oppsett (ABCDEF i staden for QWERTY, men ikkje noko DVORAK) 

Vidare var eg på førelesing med

NESTA Futurelab
og"Concept & Mind Mapping Software – Choosing the Right Software for the

Individual Learner"
med Abi James og Mrs E A Draffan , Resource Manager

TechDis, ho har og ei tilknyting til

EmpTech. Etter førelesinga snakka eg med

dei, og fortalde om masterarbeidet mitt, dei var særs interesserte i eit

samarbeid, eller i det minste høyra kva eg hadde å seie. Dei arbeidar no med å

laga til eit rammeverk for området.

 

Tips frå lærar

Tips til bruk av mindmanager frå ein viss lærar innan eit visst lms-firma:

Det er jeg som bruker MM nÃ¥r jeg foreleser – og studentene mine finner de samme elementene montert inn i læringsstien de jobber med rett

etterpÃ¥ – da har jeg lagt inn oppgaver av typen Prøv selv sammen med Tips og Vis meg – lenker som de kan klikke pÃ¥. Under forelesningen

skriver jeg på skjermen med spesialpenn og noterer for å utvide presentasjonen.

Noen studenter noterer da, mens andre bare følger med og skriver ut presentasjonen rett etterpå.

Det er kombinasjonen forelesning med MM samt etetrfølgende Læringssti som er poenget her – total pakke.

må hugsa å

ta kontakt med steinar i eit visst lms-miljø for å få vita meir om korleis
han nyttar mindmanager i matte på vidaregåande eller på hil.

import frÃ¥ ein gammal blogg…

Guttorm Hveem: Blogg

9/7/2004

Verkty og anna nyttig

Filed under: Generelt Hugselapp — Guttorm @ 1:03 pm Edit This

Det finst mykje ein kan bruka for å gjera kvardagen litt lettare, her har eg samla ein del som vert brukt ved fjerning av virus og ormar.. Mesteparten er henta frå digi.no sine spalter “Dagens nettjuvel� og “Nerdvana�.

Bedre oversikt over systemet

01.09 13:12 – Nerdvana presenterer denne gang ConfigInspector, et verktøy for analyse av Windows’

systeminformasjon. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=108800

Lag en krympet Windows-installasjon

31.08 13:36 – Nerdvana presenterer denne gang nLite, et verktøy for Ã¥ fjerne uønskede deler av Windows. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=108715

Installer Windows-oppdateringene fra en CD

07.06 14:24 – Nerdvana presenterer denne gang AutoPatcher, et verktøy for Ã¥ laste ned alle Windows-oppdateringer

på en gang. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=105152

Hvilken prosess sperrer filen?

27.05 13:09 – Nerdvana presenterer denne gang WhoLockMe, et verktøy for Ã¥ se hvilken prosess som beslaglegger en

fil eller mappe. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=104673

Bedre oversikt over prosesser og tråder

21.05 13:52 – Nerdvana presenterer denne gang SysTree++, et verktøy som gir oversikt over alt som kjøres pÃ¥ en

Windows-maskin. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=104423

Kjør Linux-miljø oppå Windows

18.05 15:17 – Nerdvana presenterer denne gang Cygwin, et Linux-lignende miljø for Windows. (mer …)

http://www.digi.no/php/art.php?id=104296

(03.09.2004) – Nerdvana presenterer denne gang to løsninger alternative avspillere for Real Media og Quicktime.

http://www.digi.no/php/art.php?id=108934

Forslag til redningsdisk, innhald på usbdisk eller cd…

http://softvoile.com/configinspector.php (velg installer-free), pakk ut og

køyr.

spybot search & destroy bør kjørast sjølv om ein har

ad-aware se personal

http://www.neuber.com/taskmanager/

sit å venter på at oversetjingane mine av Secyrity task manager vert

godkjent og eg får lisens.. Nyttig!

Siste virusdefinisjonar + fxtools frå symantec (fxSasser.exe, korgo,

blaster, spybot…)(fjerner virus i sikkermodus.)

Mappa SAV på antiviruscdane (Symant. antivirus client…)

Easycleaner

Boingo – wlan

Dette var noko, det finst meir…

Comments (0)

8/28/2004

ITU2004

Filed under: Master — Guttorm @ 6:1 8 pm Edit This

Har meldt meg på ITU-konferansen, håpar det vert like spanande som i fjor. Skal i alle fall på emnekart-føredrag…

Har og funne ut at det er noko som heiter BrainBank eg må sjå på, og har fått tips om ei dame (hugsar ikkje namnet…) i Haugesund som føreles om læringsstrategiar og bruk av emnekart…

Comments (0)

tryggleik

Filed under: Generelt — Guttorm @ 6:14 pm Edit This

Fekk i dag melding om at nokon har lasta opp eit skummelt bilete av noko eg ikkje vil assosierast med på min server. Biletet vart nytta i spam med reklame for nokre nettsider eg absolutt ikkje vil ha noko tilknyting til. Biletet fjerna, gjestebok midlertidig ute av drift.

Comments (0)

7/11/2004

amazon-plugin

Filed under: Generelt — Guttorm @ 4:41 pm Edit This

amazon-saken som låg nede til høgre på sida loopa og lagra noko sinnsvakt mykje på disken, må kikka litt på den før eg startar han igjen…

Comments (0)

6/21/2004

masterteori

Filed under: Master — Guttorm @ 1:08 pm Edit This

Causal loop diagrams

Denne og http://www.thesystemsthinker.com/tstgdlines.html

Comments (0)

6/20/2004

t610

Filed under: Generelt — Guttorm @ 9:33 pm Edit This

Har nyleg kjøpt SE-t610 og leitar no etter ting som er vert å ha på den, diverre er det mykje som berre er utvikla for symbian og mac…

Agile Messenger J2ME (IM-sak) kjem i juli og det skal testast.

Førebels leikar eg med ir og denne saken som er ganske lovande og praktisk.

Comments (0)

6/18/2004

teori til masteroppgåve

Filed under: Master — Guttorm @ 2:03 pm Edit This

Sjekk spesielt N. Entwhistle og F. Marton!

http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-9615-4?a=1

http://ltsnpsy.york.ac.uk/LTSNPsych/Specialist/ MacAndrew/MacAndrew_Website/html/students__experiences_of_asses.html

http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/IAUL+1+2+3.asp

http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/iaul+1+2+3+main+flash.asp #Conceptions of the learning process

Comments (0)

6/16/2004

krypto

Filed under: Hugselapp — Guttorm @ 12:09 pm Edit This

Fann dette programmet for å kryptera litt, må hugsa å lasta det ned..

Comments (0)

6/7/2004

Fool’s gold

Filed under: IKT-læring — Guttorm @ 10:28 am Edit This

Kom over “alliance for childhood� i ein eller annan artikkel (illustrert vitenskap??), trur det kan vere lurt å kikka på denne sida…

Comments (0)

Gratis lunsj sa du?

Filed under: Generelt — Guttorm @ 10:26 am Edit This

Det meste ein treng er gratis, diverre er det mange som unngår desse programma, kanskje fordi ein ikkje vert utsett for reklame for desse… Likevel har dagbladet med lesarar laga til ei liste det er verdt å sjå på. Fleire av desse programma er i dagleg bruk og er nyttige verkty.. Sjå sjølv og prøv!

Comments (0)

6/4/2004

Filed under: Master — Guttorm @ 4:53 pm Edit This

Mindmanagerartikkel hos digi

Gammal Mindmanager

http://www.ntnu.no/tverrfag/paa_tvers/Kapittel_9.pdf

Prosjekt Notoddenskolene

Diverse lenker frå google/start

Comments (0)

5/27/2004

Emnekart

Filed under: Master — Guttorm @ 10:52 am Edit This

Leste for ei stund sidan artikkelen til Tore Hoel om

Emnekart i neste generasjons pakkeformat?

Comments (0)

5/26/2004

Lisens og versjon

Filed under: Master — Guttorm @ 10:10 am Edit This

Har no fått avtale med Alfasoft AS (TAKK) med lån av lisens til mindmanager. Skulen har og kjøpt nokre lisensar, så no vert det heftig bruk framover. Fann dessutan denne gamle versjonen av programmet. Det er såpass gammalt at det sannsynlegvis kan brukast utan problem i skulen! Ikkje dumt (Takk til Anders GN for lenke)

Comments (0)

import frå gammal blogg

Filed under: Master — Guttorm @ 10:06 am Edit This

søknad/lenker

har i dag sendt førespurnad til eit firma som sel mindmanager i norge, mogleg at eg må senda den til mindjet i staden for…

Ser og at det vert snakka om å innføra slikt i skulen…

Har og meldt meg på epostlista til emnekart.no

Fant denne artikkelen: Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic Maps! Making sense of it all By: Lars Marius Garshol, Development Manager.

27 Apr 2004 av Guttorm

Masteroppgåve!

Har no funne ut kva eg skal driva med i eitt år no, nemleg MINDMAPPING og MINDTOOLS, jonasson sitt rammeverk, testing av mindmanager, cmap og andre program i skule og på hsh.

15 Apr 2004 av Guttorm

Viktig omgrep mt

http://www.google.com/search?q=mindmapping&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=no&lr=

15 Apr 2004 av Guttorm

ressursar

http://www.estandard.no/stories.php?story=04/03/30/8494859

http://www.imsglobal.org/content/packaging/index.cfm

http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tm-vs-thesauri.html

31 Mar 2004 av Guttorm

Masteroppgåve?

Fekk i går tips om ei masteroppgåve knytt til bruk tankekart i skulen, både i idemyldring og i evaluering av prosjekt, kunne vore spanande å prøva..

MÃ¥ lesa: Computers as Mindtools for Schools – David H. Jonassen..

Comments (0)

eksamen

Filed under: IKT-læring — Guttorm @ 10:01 am Edit This

IKT1ab-eksamensressurs

Held på å laga til eksamensressurs i ikt1ab, legg ut ein del lenker, artiklar og anna.

Comments (0)

LMS-analyse

Filed under: Hugselapp — Guttorm @ 10:00 am Edit This

www.eStandard.no – Sampill forutsetter felles standarder

Hugselapp til meg sjølv om LMS: www.eStandard.no – Sampill forutsetter felles standarder Les og diskusjon under…

Comments (0)

Filed under: Generelt — Guttorm @ 9:58 am Edit This

Fann i dag ein funksjon i Opera eg har sakna

Leste artikkel på itpro om stavekontroll i opera, sjølv om eg ikkje er avhengig av slikt er det jo greitt å ha mogleiken til det… Aspell Spellchecker heiter programmet, med ordlister på fleire språk, diverre ikkje nynorsk, kanskje eg skulle gjera noko med det..

Comments (0)

5/21/2004

Ny bloggfunksjon

Filed under: Generelt — Guttorm @ 8:58 am Edit This

Bloggroll

Brukaropplevingar.com

CMSWatch Trends and Features

Dev Articles – Programming Help and Tutorials for all development technologies

Diablog

digme: blogg

Dramaturgi i distribuert læring – DDL

e-learningcentre

eBlog

ErikLog

Finn Bolstad: saywords

forskning.no

HØYKOM nyheter

HØYVIS.no – nyhetene

Norgesuniversitetet

Teaching and Learning on the Web

Webloggy Websites for Schools – Recycled

www.eStandard.no

..:: Sist oppdatert av Guttorm Hveem: 11.07.2004 03:36 ::..

Copyright 2004 guttorm@hveem.no, vil du bruka noko av det du finn her må du ta kontakt!

http://guttorm.hveem.no